Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego

 

 1. . Definicje

   

  Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

   

  1. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
  2. Produkt – Towar prezentowany w Sklepie Internetowym.
  3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy P.H. Silver, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem BOK.
  4. Ustawa VAT - ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)
  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem BOK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.
  6. BOK – Biuro obsługi klienta Sklepu Internetowego
 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. P.H. Silver prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
   1. umożliwia Klientom składanie Zamówień,
   2. informuje Klientów o Produktach, Treściach cyfrowych i Kodach aktywacyjnych, Produktach Ratalnych w tym Kredytach oraz Produktach Ubezpieczeniowych dostępnych w Sklepie Internetowym.
  2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem BOK, o ile Klient w trakcie kontaktu z BOK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
  3. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..
  4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. P.H. Silver zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  2. P.H. Silver nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, należy skontaktować się z P.H. Silver na adres: P.H. Silver 311, ul. Wodnika 50 hala H2 wejście A, 80-299 Gdańsk lub na adres e-mail: sklep@hiperdomo.pl. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowego Zamówienia Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w art. IV.3.2.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

  1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie przy czym w przypadku zakupu Towaru należy wskazać miejsce jego dostawy. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
  3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.

   

  1. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z P.H. Silver lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. P.H. Silver zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  1. Ceny Produktów oraz Kodów aktywacyjnych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze), przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w systemie rozliczeniowym, z tym, że w przypadku Umowy sprzedaży zawieranej poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem BOK płatności dokonywane kartą płatniczą lub elektronicznie w systemie rozliczeniowym (o ile dostępne w BOK), realizowane będą po uprzednim doręczeniu Klientowi przez pracownika BOK na adres e-mail podany w Koncie Klienta aktywnego linku elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie płatności. W przypadku Umowy sprzedaży Produktu, zawartej poprzez Sklep Internetowy: przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w systemie rozliczeniowym.

   

  1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  2. Z zastrzeżeniem art. IV.13 i art. IV.14 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia: i) na zakup Produktu: dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej,. ii) na zakup Kodu aktywacyjnego: Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
  3. Informacja o dostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub Kodzie aktywacyjnym lub w trakcie kontaktu z Klientem.
  4. Klient może korzystać z opisanych w Sklepie usług polegających na informowaniu przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia. Klient w trakcie składania Zamówienia może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) lub składając taką dyspozycję pracownikowi BOK – wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę innymi kanałami komunikacji np.: SMS w celu informowania o statusie Zamówienia i/lub Usług Dodatkowych.
  5. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Sklepie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Sklepu.
  7. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski lub do Punktu Odbioru wskazanego przez Klienta lub do wybranego przez Klienta POO. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  8. P.H. Silver wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. P.H. Silver przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty i) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej. ii) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego: udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta, iii) w przypadku złożenia Zamówienia na Zakup Produktu i Kodu aktywacyjnego: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej albo udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło później. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Sklepie „checkbox” lub składa taką dyspozycję pracownikowi BOK Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sklepu o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: P.H. Silver 311, ul. Wodnika 50 hala H2 wejście A, 80-299 Gdańsk lub na adres e-mail: sklep@hiperdomo.pl.
 5. . Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: P.H. Silver 311, ul. Wodnika 50 hala H2 wejście A, 80-299 Gdańsk lub na adres e-mail: sklep@hiperdomo.pl.
  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego P.H. Silver niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że P.H. Silver zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, P.H. Silver nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
  6. Konsument nie ponosi kosztów:
   1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) P.H. Silver nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
   2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) P.H. Silver nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  7. Podczas składania Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Konsument może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) lub składając taką dyspozycję pracownikowi BOK – złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie Kodu aktywacyjnego przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W takim przypadku P.H. Silver informuje Konsumenta o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim P.H. Silver przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  9. P.H. Silver niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. P.H. Silver dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli P.H. Silver nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że P.H. Silver zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  11. Towar powinien być zwrócony na adres: P.H. Silver 311, ul. Wodnika 50 hala H2 wejście A, 80-299 Gdańsk
  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że P.H. Silver nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z P.H. Silver. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, P.H. Silver informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
  14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi P.H. Silver nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby P.H. Silver do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Rękojmia i Gwarancja

  1. P.H. Silver dostarcza Produkty nowe bez wad. P.H. Silver jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
  3. P.H. Silver nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
  4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można przesłać na adres: P.H. Silver 311, ul. Wodnika 50 hala H2 wejście A, 80-299 Gdańsk, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru. Reklamacje dotyczące Towarów nabytych w Sklepie Internetowym z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można składać również za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@hiperdomo.pl
  5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Sklepie lub udziela ich BOK za pośrednictwem czata oraz pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.hiperdomo.pl
  6. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres P.H. Silver 311, ul. Wodnika 50 hala H2 wejście A, 80-299 Gdańsk
 7. Postanowienia przejściowe i końcowe

  1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
  3. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
  4. Regulamin wchodzi w życie 24 maja 2018 r.

    

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl